PORADNIA

POZ

Zapraszamy do złożenia deklaracji w naszej placówce

druki do pobrania

PoZ

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych bądź domowych. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Pacjent, ubezpieczony powinien dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego), pielęgniarki POZ i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru w celu określenia przynależności do danego lekarza.

Świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowane są przez:
- lekarza POZ ( lekarza rodzinnego),
- pielęgniarkę POZ
- położną POZ

Do świadczeń lekarza POZ należy w szczególności:
- badanie i porada lekarska,
- diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji,
- kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych),
- opieka nad zdrowym dzieckiem,
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów medycyny pracy),
- zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone kalendarzem szczepień,
- opieka nad niepełnosprawnymi,
- promocja zdrowia i profilaktyka chorób,
- świadczenia pielęgniarki POZ oraz położnej POZ,
- świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Pielęgniarki  POZ realizują kompleksową opiekę pielęgniarską, a w szczególności:
- rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznego,
- rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
- planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
- ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych,
- realizację zleceń lekarskich,
- udzielanie w określonym odrębnymi i szczegółowymi przepisami zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
- edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

Położna POZ udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo - ginekologicznej, gwarantujących zachowanie ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacji i leczenia.
Wizyty patronażowe położnej poz obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia.
Kobiety przez cały okres życia objęte są opieką położnej POZ.
Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują:
- dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką,
- zaplanowanie i realizację świadczeń profilaktycznych na rzecz populacji objętej opieką, w tym prowadzenie edukacji kobiet do odbycia porodu i rodzicielstwa.
Wizyty w edukacji przedporodowej realizowane są przez położną począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

Lekarze przyjmujący w Poradni POZ w ramach umowy z NFZ: